Opgesteld op 1 september 2021. Wijzigingen voorbehouden.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Rike Beekman Ontwerp / RB-bags

Postadres: Vermeerstraat 21 7412 GE Deventer

Bezoekadres op afspraak: Zutphenseweg 55 7418AH ruimte 2-12 Deventer

Telefoonnummer:06 44310622

telefonisch te bereiken op ma, wo, do, vr van 9.00 tot 16.00

E-mailadres: info@rb-bags.nl

KvK-nummer: 27194813

BTW-identificatienummer:NL001383126B46

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop en op alle met Rike Beekman Ontwerp / RB-bags aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.

2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Door het plaatsen van een bestelling op de RB-bags website geeft de Klant te kennen akkoord te gaan met deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten en het privacy beleid, zoals vermeld op de website.

2.5 Onder Klant wordt verstaan de particuliere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.6 Rike Beekman / RB-bags behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 – Aanbod

3.1 Copyright. Het auteursrecht betreffende ontwerp van deze handgemaakte leren producten ligt ten aller tijden bij Rike Beekman Ontwerp / RB-bags.

3.2 Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. RB-bags is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.3 Cadeaubonnen, afgeprijsde artikelen en speciaal op maat en verzoek van de klant gemaakte artikelen zijn uitgezonderd bij het invoeren van een kortingscode. Kortingscodes zijn niet te combineren met andere kortingsbonnen.

3.4 Rike Beekman / RB-bags behoudt uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De elektronische bestanden van Rike Beekman Ontwerp / RB-bags gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle product-aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Rike Beekman / RB-bags garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle door de webshop of in andere uitingen van Rike Beekman Ontwerp / RB-bags vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de site vermeld onder “Veel gestelde vragen”.

4.3 Rike Beekman Ontwerp / RB-bags behoudt uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.4 Speciale product-aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.5 Rike Beekman Ontwerp / RB-bags kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.6 Aanbiedingsprijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en de Rike Beekman Ontwerp / RB-bags webshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Rike Beekman Ontwerp / RB-bags gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

5.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle artikelen en de belangrijkste kenmerken van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Om verschillende redenen kunnen de kleuren van de gefotografeerde artikelen iets verschillen van de werkelijkheid. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Nederlandse betaling van een online bestelling wordt geregeld door Mollie Payments en verloopt door middel van iDEAL

6.3 Rike Beekman Ontwerp / RB-bags behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden en/of andere betaalmogelijkheden toe te voegen.

6.4 Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de Klant een orderbevestiging per mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Rike Beekman Ontwerp / RB-bags de order goed ontvangen heeft.

6.5 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Rike Beekman Ontwerp / RB-bags te melden.

6.6 Rike Beekman Ontwerp / RB-bags treft passende technische maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving en beveiligde betaalmogelijkheden.

Artikel 7 – Levering en verzending

7.1 Rike Beekman Ontwerp / RB-bags neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.

7.2 Bestellingen worden na betaling zo snel mogelijk verzonden. Er wordt naar gestreefd een bestelling binnen een week na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.

7.3 De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige verzendtermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van het verzendtermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd binnen 14 dagen.

7.4 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending vindt plaats via brievenbuspost of track&trace pakketpost van PostNL of DHL. Cadeaubonnen worden via brievenbuspost van PostNL verstuurd of naar wens via email.

7.5 Indien door de Klant een onjuist adres is opgegeven, zijn de hieruit voort vloeiende schade en verzendkosten voor de Klant.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 het eigendom van de bestelling gaat pas over, indien de Klant op grond van enige overeenkomst aan de Rike Beekman Ontwerp / RB-bags webwinkel verschuldigd bedrag voldaan is. Het risico ter zake van de bestelling gaat over op het moment dat de artikelen door de vervoerder aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor de Klant. Eventuele retourzendingen aan Rike Beekman Ontwerp / RB-bags zijn voor rekening van de Klant en moeten vooraf aangemeld worden.

Artikel 9 – Retourneren en herroepingsrecht

9.1 De Klant is verplicht de artikelen bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden (onbeschadigd, compleet). De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- vorm- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden kunt u als Klant gebruik maken van het herroepingsrecht of de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

9.2 Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Rike Beekman Ontwerp / RB-bags heeft de Klant de mogelijkheid de artikelen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Dit geldt niet voor speciaal in opdracht en naar wens van de klant gemaakte artikelen tenzij deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen en schriftelijk vastgelegde specificaties.

9.3 Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken per mail aan Rike Beekman Ontwerp / RB-bags. Instructies welke vermeld staan op de pakbon.

9.4 De Klant verplicht zich om binnen 14 dagen na de melding van het product omtrent de herroepingsrecht, de artikelen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, (onbeschadigd & ongebruikt cq gedragen) te retourneren, conform de door Rike Beekman Ontwerp / RB-bags verstrekte instructies.

9.5 Indien de Klant na afloop van de in lid 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.

9.6 De Klant heeft recht op terug storting van het aankoopbedrag inclusief verzendkosten wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terug ontvangen is door Rike Beekman Ontwerp / RB-bags. Indien de uiteindelijke orderwaarde na een gedeeltelijke retournering onder de gratis verzending grens van € 75,= komt, worden de verzendkosten van de oorspronkelijke zending alsnog automatisch in mindering gebracht op het retourbedrag.

Bij door Rike Beekman Ontwerp / RB-bags. verkeerd geleverde producten en/of bij zichtbare gebreken heeft de Klant recht op een soortgelijk artikel of terug storting van het aankoopbedrag, inclusief de vooraf betaalde verzendkosten. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terug ontvangen is door Rike Beekman Ontwerp / RB-bags..

Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door Rike Beekman Ontwerp / RB-bags zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourontvangst, worden terug betaald.

9.7 De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

10.1 Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:

. In speciale opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen
. Reeds gedragen/beschadigde/gebruikte artikelen

Artikelen met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 RB-bags webshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant de webshop. De webshop nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.2 Indien de RB-bags webshop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12 – Garantie

12.1 Rike Beekman Ontwerp / RB-bags staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de webshop vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2 Garantie periode op ritsen en sluitingen is 3 maanden na datum van aankoop. Met uitzondering van: natuurlijke draag slijtage, vlekken veroorzaakt door cosmetica, parfum, schoonmaakmiddelen en/of regen, sneeuw e.d. en /of materialen die afgeven nadat zij in contactzijn gekomen met water en/of schoonmaakmiddelen en klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van het artikel. RB-bags kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van de producten. Donkere kleuren leer en alle suède kunnen afgeven op lichte kledingstukken; dit kan verergeren onder invloed van vocht en warmte.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

13.1 Rike Beekman Ontwerp / RB-bags doet haar uiterste best privacy gegevens te beschermen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Rike Beekman Ontwerp / RB-bags daar niet aansprakelijk voor.

13.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door de webshop vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
· het verwerken van de bestelling;
· de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
· het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
· het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de Klant relevante informatie of na aanmelding op een nieuwsbrief.

13.2 De RB-bags webshop verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

13.3 De webshop neemt daarbij alle van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Rike Beekman Ontwerp / RB-bags direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Rike Beekman Ontwerp / RB-bags om deze de kans te geven de klacht zo goed mogelijk op te lossen.

14.3 In geval van een geschil of een klacht zal Rike Beekman Ontwerp / RB-bags deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter geschillen

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen (Nederland).